การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561

การกำหนดค่าเป้าหมายของ ศกศ.พย 2561