ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง การประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561

การกำหนดค่าเป้าหมายของ ศกศ.พย 2561