กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนและกำจัดลูกน้ำยุงลายบริเวณรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการ/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง และ อสม.บ้านเจดีย์งาม