ค่ายเยาวชน คนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม ค่ายเยาวชน คนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา โดยจัดกิจกรรมฐานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา12 ข้อ จำนวน 6 ฐาน ได้แก่
ฐานที่ 1 ข้อที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดี ข้อที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ฐานที่ 2 ข้อที่ 3 มีสุขภาพจิตดี มีความสุข ข้อที่ 7 รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย
ฐานที่ 3 ข้อที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ข้อที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ฐานที่ 4 ข้อที่ 5 ปฏิบัติตนตามระเบียบ และมีความรับผิดชอบ ข้อที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
ฐานที่ 5 ข้อที่ 9 การใช้ภาษาสื่อสารด้วยภาษาหรือวิธีการอื่น ข้อที่ 10 แสดงออกทางจิตใจ มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ฐานที่ 6 ข้อที่ 6 มีทักษะการช่วยเหลือตนเอง และปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ตามศักยภาพ ข้อที่ 12 มีความอยากรู้อยากเห็นต่อการเรียนรู้ได้เหมาะสมตามความสามารถ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *