เผยแพร่ผลงานวิจัย_ปีการศึกษา_2561

 

ที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย
1. ผลของการใช้ พี่หนอนบีบมือ เพื่อเพิ่มกาลังกล้ามเนื้อมือในเด็กบกพร่องทางร่างกายระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการห้วยแก้ว ปีการศึกษา 2561https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Anusara.pdf นางสาวอนุสรา  เมืองชื่น
2. การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน พยัญชนะไทย ก-ฮ สาหรับเด็ก ออทิสติกก่อนวัยเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการจุนhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Chadaporn.pdf นางชฎาพร  ยศกลาง
3. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดการเล่นเพื่อการรู้ค่าจานวนนับ 1-10 ของเด็กออทิสติก ห้องบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Chansuree.pdf นางจันทร์สุรีย์ สุคันโธ
4. ผลการใช้สื่อฝึกติดกระดุม เพื่อพัฒนาทักษะการเเต่งกายด้านการติด – แกะกระดุมของบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Chearnnapa.pdf นางสาวชื่นนภา ขันธพันธ์
5. ผลของการปรับพฤติกรรมด้วยเทคนิคการสื่อสารด้วยภาพเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Chirawan.pdf นางสาวจีรวรรณ บุญทา
6. ผลการจัดกิจกรรมการเล่นมอญซ่อนผ้าเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะทางสังคมของเด็กสมองพิการชนิดแข็งเกร็งแบบทั้งตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Kittith.pdf นายกิตติธัช ทับทิมเขียว
7. การใช้ชุดกิจกรรมเมล็ดพืชแปลงกายเพื่อพัฒนาทักษะการใช้มือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Kornwika.pdf นางสาวกรวิกา จักรแก้ว
8. การใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในการพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Nicha.pdf นางสาวณิชา วงศ์สุฤทธิ์
9. การพัฒนาการเสริมสร้างสมาธิของกลุ่มออทิสติกโดยใช้กิจกรรมอาชาบำบัดhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Wittaya.pdf นายวิทยา ประสงค์ใจ
10 ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ค่าของเหรียญและธนบัตร เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการเพื่อการดารงชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการห้วยแก้ว https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะ.pdf นายพิชัย อินต๊ะงาม
11 ผลการใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยบัตรภาพรูปพยัญชนะเพื่อลดพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในห้องเรียนของนักเรียนออทิสติก ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการปงhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/งานวิจัย-วัชรพงษ์.pdf นายวัชรพงษ์ วงศ์ศรีใส
12 ผลการใช้การสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับเพื่อฝึกการสวมใส่และถอดกางเกงสาหรับเด็กพิการซ้อน ระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัย-ครูสลักจิต.pdf นางสาวสลักจิต คาวัน
13 ผลการใช้สื่อประสมหยิบได้ให้เลย เพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ชั้นเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการดอกคำใต้https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครุสุชาดา.pdf นางสุชาดา ปาดอน
14 รายงานผลการใช้หนังสือเล่มเล็กเพื่อพัฒนาการอ่านคาประสมสระอิของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่รับบริการตามบ้านของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูกุลฑีรา.pdf นางกุลฑีรา เขื่อนคำ
15 ผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะหรรษาเพื่อลดพฤติกรรมการเล่นมือของเด็กออทิสติกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ห้องเตรียมความพร้อมhttp://นางสาวชัญญาภัค ปวงงาม นางสาวชัญญาภัค ปวงงาม
16 การพัฒนาความสามารถในการทรงตัวของเด็กสมองพิการชนิด Ataxic โดยใช้ตารางเก้าช่อง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูปาริฉัตร.pdf นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียว
17 การพัฒนาความสามารถในการหันตามแหล่งที่มาของเสียงโดยใช้สื่อของเล่นมีเสียง ของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการจุน ปีการศึกษา 2561https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูสุกานดา.pdf นางสาวสุกานดา ก๋าซ้อน
18 ผลการใช้การเสริมแรงที่เป็นกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการออกเสียงพูดที่ไม่ชัดเจนของเด็กออทิสติก ระดับเตรียมความศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูอมรรัตน์.pdf นางอมรรัตน์ ยาวิราช
19 การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่อง หนูน้อยหัดเขียน เพื่อการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูเอกราช.pdf นายเอกราช ตามี่