เผยแพร่ผลงานวิจัย_ปีการศึกษา_2562

ที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย
1. การพัฒนาความสามารถในการทรงตัวของเด็กสมองพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา โดยใช้กิจกรรม 4 Movehttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูปาริฉัตร-1.pdf นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียว
2. การลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งในชั้นเรียนโดยการใช้การชี้แนะด้วยภาพสัญลักษณ์กับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร ของนักเรียนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนบ้านพระนั่งดินhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูกรรณิการ์.pdf นางกรรณิการ์ โพธิ
3. ผลการใช้สื่อการสอนชุดหนูต้องการอะไร พัฒนาการรับรู้และแสดงออกทางภาษาของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูกรวิกา.pdf นางสาวกรวิกา จักรแก้ว
4. ผลการใช้ช้อนดัดแปลงเพื่อช่วยในการรับประทานอาหารของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูกิตติธัช.pdf นายกิตติธัช ทับทิมเขียว
5. การใช้บทเรียน CAI เรื่องการนับเลข 1-10 เพื่อพัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมทางวิชาการของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการจุนhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูชฎาพร.pdf นางชฎาพร ยศกลาง
6. ผลของการใช้กล่องงานชุดฝึกการแยกเพศบุคคล เพื่อพัฒนาความสามารถในการแยกเพศบุคคลของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการสบบงhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูชวลิต.pdf นายชวลิต กันธิยะ
7. การพัฒนากระบวนการทำงานเด็กออทิสติก ระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา โดยใช้กิจกรรมประดิษฐ์นกยูงhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูชัญญาภัค-1.pdf นางสาวชัญญาภัค ปวงงาม
8. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติตามคำสั่งสั้นๆ ของบุคคลออทิสติก ห้องบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2562https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูชื่นนภา.pdf นางสาวชื่นนภา ขันธพันธ์
9. การพัฒนาทักษะการคืบในเด็กสมองพิการที่มีความบกพร่องทางการเห็น โดยใช้เพลง เต่างอย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูฐานิต.pdf นางสาวฐานิต ปัญญาสุข
10. การพัฒนาทักษะการอ่านประโยคในชีวิตประจำวันอย่างง่าย โดยใช้สื่อนิทานภาพประกอบ ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูณิชา.pdf นางสาวณิชา วงศ์สุฤทธิ์
11. การศึกษาผลของโปรแกรมยืดกล้ามเนื้อน่องร่วมกับใช้บล็อกไม้สามเหลี่ยมเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหว ในท่ากระดกข้อเท้าในเด็กสมองพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูนิรวิทธ์.pdf นิรวิทธ์ ทองภาพ
12. การฝึกทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเด็กออทิสติกโดยใช้สมุดสื่อสารแบบพกพาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูบุญสิตา.pdf นางสาวบุญสิตา วงศรี
13. การพัฒนาความสามารถการจำแนกสีของผู้เรียนบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กล่องงานกิจกรรมจำแนกสี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการห้วยแก้วhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูพิชัย.pdf นายพิชัย อินต๊ะงาม
14. การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ PECS สำหรับบุคคลออทิสติกhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูพิมพ์พิกา.pdf นางสาวพิมพ์พิกา
15. การเปรียบเทียบกำลังกล้ามเนื้อแขน ก่อน – หลังการฝึกด้วย Arm Ergometer Thailand ในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการสบบงhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูรัตนาภรณ์.pdf นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์ปิง
16. การใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในการพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กออทิสติก ระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการปง ปีการศึกษา 2562https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูวัชรพงษ์.pdf นายวัชรพงษ์ วงศ์ศรีใส
17 การเสริมสร้างความผ่อนคลายของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมอาชาบำบัดhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูวิทยา.pdf นายวิทยา ประสงค์ใจ
18. ผลการพัฒนาความสามารถในการบอกชื่อสี โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสี ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการจุน ปีการศึกษา 2562https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูสุกานดา-1.pdf นางสาวสุกานดา ก๋าซ้อน
19. ผลของการใช้ เก้าอี้เปเปอร์มาเช่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการนั่งของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการห้วยแก้ว ปีการศึกษา 2562https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูอนุสรา-เมืองชื่น.pdf นางสาวอนุสรา เมืองชื่น
20. ผลการใช้ชุดกิจกรรมภาพสร้างคำ เพื่อพัฒนาการออกเสียงคำของเด็กออทิสติก ระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูอมรรัตน์-1.pdf นางอมรรัตน์ ยาวิราช
21. การลดพฤติกรรมการเดินออกจากกลุ่มกิจกรรม ด้วยการเสริมแรงทางสังคมและการให้สติ๊กเกอร์ดาวเป็นรางวัลของบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการดอกคำใต้https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูอัญชลี.pdf นางสาวอัญชลี เครือบุญ
22. การใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง (Augmented Reality : AR) เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า สำหรับผู้เรียนพิการซ้อน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูเอกราช-ตามี่.pdf นายเอกราช ตามี่
23. ผลการใช้กระดานสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในชีวิตประจาวันของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพะเยา https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/วิจัยในชั้นเรียน-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-256.pdf นางจันทร์สุรีย์ สุคันโธ
24 ผลการสวม – ถอดเสื้อคอปกมีกระดุมโดยใช้ชุดกิจกรรมของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา  หน่วยบริการดอกคำใต้  https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/วิจัย-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2562-สุชาดา.pdf นางสุชาดา  ปาดอน