ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรวม