เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้อจัดซื้อรถตู้สำหรับเด็กพิการประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถตู้สำหรับเด็กพิการประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ