กลุ่มบริหารวิชาการ

  นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียว  
  ครู  
  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
นางอมรรัตน์  ยาวิราชย์ นางสาวสลักจิตร  คำวัน นางกุลฑีรา  เขื่อนคำ
ครูชำนาญการ ครู ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ คนที่ 1

 

 

งานพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ คนที่ 2

 

 

งานให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม(EI)

  • งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม
  • งานห้องเรียนคู่ขนาน
  • งานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
นายเอกราช  ตามี่ นายชวลิต กันธิยะ นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
ครู ครู ครูผู้ช่วย
งานส่งเสริม สนับสนุนงานหน่วยบริการ งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและสนับสนุนค่าจ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวจีรวรรณ  บุญทา นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์ปิง นายนิรวิทธ์  ทองภาพ
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
  • งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • งานให้คำปรึกษา แนะแนวและส่งต่อ
  • งานส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
  • งานส่งเสริม สนับสนุน การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยครอบครัว และชุมชน
  • งานพัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการและผู้เกี่ยวข้อง
งานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กพิการในโรงพยาบาลพะเยา
นางสาวพิมพ์พิกา  เขื่อนวัง นางสาวอภิชญา  กิ่งแก้ว นางสาวจิรัชยา  ศรีทอง
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย

งานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

งานให้คำปรึกษา แนะแนวและส่งต่อ

นายภูมิพัฒน์ รัตนเริงวิทย์กุล นางจันทร์สุรีย์  สุคันโธ นางสาวอนุสรา เมืองชื่น
ครูผู้ช่วย ครูผู้สอน ครูผู้สอน

งานกีฬาและนันทนาการ

  • งานเศรษฐกิจพอเพียง
  • งานผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานวัดผลและประเมินผล

นายวิทยา  ประสงค์ใจ นางสาวนุชจรี  นามวงศ์ นางสาวพรรณรัตน์  แก้วเปี้ย
ครูผู้สอน ครูผู้สอน ครูผู้สอน
งานกีฬาและนันทนาการ งานทะเบียนนักเรียน งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและสนับสนุนค่าจ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน