กลุ่มบริหารวิชาการ

  นางสุชาดา  ปาดอน  
  ครูชำนาญการ  
  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
นางอมรรัตน์  ยาวิราชย์ นางสาวสลักจิตร  คำวัน นางกุลฑีรา  เขื่อนคำ
ครูชำนาญการ ครู ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ คนที่ 1

 

 • งานพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ คนที่ 2

 

 • งานให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม(EI)
 • งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม
 • งานห้องเรียนคู่ขนาน
 • งานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
นายเอกราช  ตามี่ นายนิรวิทธ์  ทองภาพ นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์
ครู ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
งานส่งเสริม สนับสนุนงานหน่วยบริการ งานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กพิการในโรงพยาบาลพะเยา งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและสนับสนุนค่าจ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวจีรวรรณ  บุญทา นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์ปิง นางสาวพิมพ์พิกา  เขื่อนวัง
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • งานส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
 • งานส่งเสริม สนับสนุน การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยครอบครัว และชุมชน
 • งานพัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการและผู้เกี่ยวข้อง
 • งานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
 • งานผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
นางจันทร์สุรีย์  สุคันโธ นางสาวนุชจรี  นามวงศ์ นางสาวอนุสรา เมืองชื่น
ครูผู้สอน ครูผู้สอน ครูผู้สอน
งานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษา งานรับบริการนักเรียน สำมะโนทะเบียนและทะเบียนเรียน งานส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
   
     
     
งานกีฬาและนันทนาการ