กลุ่มบริหารวิชาการ

  นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียว  
  ครู  
  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
นางอมรรัตน์  ยาวิราชย์ นางสาวสลักจิตร  คำวัน นายเอกราช ตามี่
ครูชำนาญการ ครู ครู
 • รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ คนที่ 1
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา
 • งานให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม(EI)
 • งานหลักสูตรสถานศึกษา
 • งานโครงการพัฒนาหน่วยบริการ
นางชฎาพร ยศกลาง นายชวลิต กันธิยะ นางสาวจีรวรรณ  บุญทา
ครู ครู ครู
 • งานผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
 • งานให้คำปรึกษา แนะแนวและส่งต่อ
นางสาวพิมพ์พิกา  เขื่อนวัง นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์ปิง นายกิตติธัช ทับทิมเขียว
ครู ครู ครูผู้ช่วย
 • งานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
 • งานนิเทศการศึกษา
 • งานโครงการเปิดบ้านการศึกษา
 • งานบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
 • งานส่งเสริม สนับสนุนการพื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน
 • งานโครงการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
นายภูมิพัฒน์ รัตนเริงวิทย์กุล นางสาวอภิชญา  กิ่งแก้ว นางสาวจิรัชยา  ศรีทอง
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • งานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน
 • งานรับสมัครนักเรียนและทะเบียนนักเรียน
 
นางสาววรรณรัตน์ แรกเหลียง นางจันทร์สุรีย์  สุคันโธ นางสาวอนุสรา เมืองชื่น
ครูผู้ช่วย ครูผู้สอน ครูผู้สอน
 • งานเศรษฐกิจพอเพียง
 • งานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
 • งานวัดผลและประเมินผล
 • งานพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
นางสาววิภารัตน์ พุทธสอน นางสาวการิพา การินทร์ นางสาวมณีวรรณ กันทา
ครูผู้สอน ครูผู้สอน ครูผู้สอน
 • งานห้องสมุด
 • งานแหล่งเรียนรู้
 • งานส่งเสริมการจัดการเรียนรวม
 • งานจัดการศึกษาสำหรับเด็กในโรงพยาบาล
 • งานเทคโนโลยีและสารสนเทศตามพระราชดำริฯ