กลุ่มบริหารงบประมาณ

  •  
  นางสาวอัญชลี เครือบุญ  
  ครูชำนาญการ  
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
  หัวหน้าการเงินและการบัญชี  

นายชวลิต กันธิยะ นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียว นางสาวสุกานดา ก๋าซ้อน
ครู ครู ครู
  • งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
  • งานพัสดุและสินทรัพย์
  • งานแผนงานและจัดตั้งงบประมาณ
  • งานอนุกรรมการการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพะเยา
  • งานแผนงานและงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา
งานการเงิน(งบประมาณ)
นางชฎาพร  ยศกลาง นางสาวชื่นนภา  ขันธพันธ์ นายกิตติธัช  ทับทิมเขียว 
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
งานระดมทุนและทรัพยากร
  • งานพัสดุและสินทรัพย์
  • งานควบคุมภายใน
 
   
นางสาวกรวิกา  จักรแก้ว    
ครูผู้สอน    
ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี