กลุ่มบริหารงบประมาณ

 

  นางสาวอัญชลี เครือบุญ  
  ครูชำนาญการ  
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
  หัวหน้าการเงินและการบัญชี  

นายชวลิต กันธิยะ นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียว นายเอกราช ตามี่
ครู ครูชำนาญการ ครู
  • รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
  • งานการเงิน(งบประมาณ)
  • งานแผนงานและจัดตั้งงบประมาณ
  • งานอนุกรรมการการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพะเยา
  • งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
นายชวลิต กันธิยะ นางสาวชื่นนภา  ขันธพันธ์ นางสาวกรวิกา  จักรแก้ว
ครู ครูผู้ช่วย ครูผู้สอน
  • งานสินทรัพย์
  • งานพัสดุ
  • งานควบคุมภายใน
   
นางสาวศิริยาภรณ์ ชำนาญ    
ครูผู้สอน    
  • งานโครงการสาธารณูปโภคและมาตรการประหยัดพลังงาน