ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่ำกว่า 19 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/ประกาศ-ศกศ.พย.pdf

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างสำหรับเด็กพิการ

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/ประกวดราคาการก่อสร้าง.pdf

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดพะเยา2.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและผู้พิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/doc02577820200813193659-1.pdf

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่องการขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศ.pdf