ศกศ.พย.หน่วยบริการเชียงคำ

   
  นางสาวบุญสิตา วงศรี  
  ครูชำนาญการ  
  หัวหน้าหน่วยบริการเชียงคำ  

 

 

 

 

 

   
นางสาวกรองทอง วงศ์ประสิทธิ์   นางสาวอรพรรณ กันชัย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ   พี่เลี้ยงเด็กพิการ