ศกศ.พย.หน่วยบริการเชียงม่วน

   
  นายวัชรพงษ์ วงศ์ศรีใส  
  ครู  
  หัวหน้าหน่วยบริการเชียงม่วน  

 

 

 

 

 

นางสาวสิริภรณ์ พุดดี   นางสาวพนมพร ชมภูชนะภัย
พี่เลี่ยงเด็กพิการ   พี่เลี่ยงเด็กพิการ