ศกศ.พย.หน่วยบริการจุน

   
  นางสาวสุกานดา ก๋าซ้อน  
  หัวหน้าหน่วยบริการจุน  
 
นางสาวอรอนงค์  พงษ์ชนะ   นางสาวกชพร  สุดใจ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ   พี่เลี้ยงเด็กพิการ