ศกศ.พย.หน่วยบริการจุน

   
  นางสาวสุกานดา ก๋าซ้อน  
  ครู  
  หัวหน้าหน่วยบริการจุน  
 
นางสาววัลลี ไชยมงคล   นางสาวเมสิตา  แก้วหน่อ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ   พี่เลี้ยงเด็กพิการ