ศกศ.พย.หน่วยบริการดอกคำใต้

นางสุชาดา ปาดอน
ครูชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยบริการดอกคำใต้

นางสาวอัญชลี เครือบุญ นางสาววิภารัตน์  พุทธสอน นางสาวกรรณิการ์ อัมพุธ
ครูชำนาญการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำหน่วยบริการ