ศกศ.พย.หน่วยบริการดอกคำใต้

นางสาวอัญชลี เครือบุญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยบริการดอกคำใต้
 
นางสาววิภารัตน์  พุทธสอน   นางสาวกมลชนก ภาระจำ
ครูผู้สอน   พี่เลี้ยงเด็กพิการ