พนักงานราชการ

 

นางจันทร์สุรี สุคันโธ นางสาวกรวิกา จักรแก้ว นางสาวอนุสรา เมืองชื่น
ครูผู้สอน ครูผู้สอน ครูผู้สอน
นายวิทยา ประสงค์ใจ นางสาวนุชจรี  นามวงศ์ นางสาวพรรณรัตน์ แก้วเปี้ย
ครูผู้สอน ครูผู้สอน ครูผู้สอน
นางสาวนิภาพร ปินตาคำ นายเกรียงศักดิ์ กาติ๊บ นางสาววิภารัตน์ พุทธสอน
ครูผู้สอน ครูผู้สอน ครูผู้สอน