พนักงานราชการ

 

นางจันทร์สุรี สุคันโธ นางสาวกรวิกา จักรแก้ว นางสาวอนุสรา เมืองชื่น
ครูผู้สอน ครูผู้สอน ครูผู้สอน
นายวิทยา ประสงค์ใจ นางสาวนุชจรี  นามวงศ์ นางสาวนิภาพร ปินตาคำ
ครูผู้สอน ครูผู้สอน ครูผู้สอน
นางสาววิภารัตน์ พุทธสอน นางสาวศิริยาภรณ์ ชำนาญ นางสาวอุทุมพร กติกาโชคสกุล
ครูผู้สอน ครูผู้สอน ครูผู้สอน