ทำเนียบผู้บริหาร จากอดีตถึงปัจจุบัน


ชื่อ-สกุล : นายสุวิทย์  สุทาลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
ดำรงตำแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-สกุล : นายกมล  ผาคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศกศ.พย.
ดำรงตำแหน่ง : 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561
ชื่อ-สกุล : นางอัมไพ  อุตตาธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
ดำรงตำแหน่ง : 30 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
ชื่อ-สกุล : นายกมล  ผาคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษราชการแทน ผอ.ศกศ.พย.
ดำรงตำแหน่ง : 8 มีนาคม 2560 ถึง 29 เมษายน 2560
ชื่อ-สกุล : นายปรัชญา มีพรหมดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
ดำรงตำแหน่ง : 1 ตุลาคม 2557 ถึง 7 มีนาคม 2560
ชื่อ-สกุล : นายกมล ผาคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษราชการแทน ผอ.ศกศ.พย.
ดำรงตำแหน่ง : 3 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 30 กันยายน 2557
ชื่อ-สกุล : นางสุชาดา  ปาดอน
ตำแหน่ง : ครู รักษราชการแทน ผอ.ศกศ.พย.
ดำรงตำแหน่ง : 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2557
ชื่อ-สกุล : นางอัมไพ  อุตตาธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
ดำรงตำแหน่ง : 2 มิถุนายน 2550 ถึง 31 มกราคม 2556
ชื่อ-สกุล : นายพงษ์ชัย ศรีคำตัน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ รักษราชการแทน ผอ.ศกศ.พย.
ดำรงตำแหน่ง : 2 พฤษภาคม 2550 ถึง 1 มิถุนายน 2550
ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมเกียรติ  บูรณศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
ดำรงตำแหน่ง : 7 ตุลาคม 2548 ถึง 1 พฤษภาคม 2550
ชื่อ-สกุล : นายครรชิต  ฝายนันชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
ดำรงตำแหน่ง : 24  ธันวาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2548
ชื่อ-สกุล : นายครรชิต  ฝายนันชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
ดำรงตำแหน่ง : 31 กรกฎาคม 2543 ถึง 23  ธันวาคม 2547