แบบฟอร์มทางราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

งาน รายการ ดาวโหลด
1.งานธุรการและสารบรรณ หนังสือภายใน  
  1.บันทีกข้อความแบบ 3 องค์ คลิก
  2.บันทีกข้อความแบบ 5 องค์ คลิก
  หนังสือสั่งการ  
  1.คำสั่ง คลิก
  2.ประกาศ คลิก
  หนังสือภายนอก คลิก