กลุ่มบริหารทั่วไป

  นายชวลิต  กันธิยะ  
  ครู  
  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  
นางสาวชัญญาภัค ปวงงาม นายเอกราช ตามี่ นางชฎาพร  ยศกลาง
ครูชำนาญการ ครู ครู
 • รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปคนที่ 1
 • งานโภชนาการ
 • รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปคนที่ 2
 • งานโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
 • งานศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ(SET)
 • งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
 • งานธุรการและงานสารบรรณ
นางสาวหทัยชนก  วงศ์วิเศษ นายนิรวิทธ์  ทองภาพ นายวัชรพงษ์  วงศ์ศรีใส
ครูผู้ช่วย ครู ครูผู้ช่วย
 • งานอนามัย
 • งานปกครองนักเรียน
งานคณะกรรมการสถานศึกษา
 • งานอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์
นายกิตติธัช  ทับทิมเขียว นายนราธิป พุทธวัตร์ นายวิทยา  ประสงค์ใจ
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้สอน
 • งานรักษาความปลอดภัย
 • งานสัมพันธ์ชุมชน และงานวิเทศสัมพันธ์
 • งานอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์
 • งานแผนปฏิบัติการสารสนเทศ
 • งานยานพาหนะ