กลุ่มบริหารทั่วไป

  นายชวลิต  กันธิยะ  
  ครู  
  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  
นางสาวชัญญาภัค ปวงงาม นายเอกราช ตามี่ นางสาวสลักจิตร  คำวัน
ครู ครู ครู
 • รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปคนที่ 1
 • งานโภชนาการ
 • รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปคนที่ 2
 • งานโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
 • งานศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ(SET)
งานปกครองนักเรียน
นางสาวหทัยชนก  วงศ์วิเศษ นายนิรวิทธ์  ทองภาพ นางชฎาพร  ยศกลาง
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
งานอนามัย งานคณะกรรมการสถานศึกษา
 • งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
 • งานธุรการและงานสารบัญ
นายวัชรพงษ์  วงศ์ศรีใส นายกิตติธัช  ทับทิมเขียว นายวิทยา  ประสงค์ใจ
ครูผู้ช่วย ครูผู้สอน ครูผู้สอน
งานอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์
 • งานรักษาความปลอดภัย
 • งานสัมพันธ์ชุมชน และงานวิเทศสัมพันธ์
 • งานแผนปฏิบัติการสารสนเทศ
 • งานยานพาหนะ