กลุ่มบริหารทั่วไป

  นายชวลิต  กันธิยะ  
  ครู  
  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  
นางสาวชัญญาภัค ปวงงาม นางชฎาพร  ยศกลาง นายวัชรพงษ์  วงศ์ศรีใส
ครูชำนาญการ ครู ครู
 • รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปคนที่ 1
 • งานโภชนาการ
 • งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
 • งานอาคารสถานที่
นางสาวหทัยชนก  วงศ์วิเศษ นายนราธิป พุทธวัตร์ นายภูมิพัฒน์ รัตนเริงวิทย์กุล
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
 • งานอนามัย
 • งานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 • งานรักษาความปลอดภัย
 • งานโสตทัศนูปกรณ์
 • งานโครงการสถานศึกษาปลอดภัย
 • งานปกครองนักเรียน
 
นายมนัสชล แก้วบังเกิด นายวิทยา  ประสงค์ใจ นางสาวนิพาพร ปินตาคำ
ครูผู้ช่วย ครูผู้สอน ครูผู้สอน
 • งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์
 • งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
 • งานยานพาหนะ
 • งานระบบดูแลนักเรียน
 • งานสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข
   
นางสาวอุทุมพร กติกาโชคสกุล นางกรรณิการ์ โพธิ นางสาวนาฏนรี มณีแก้ว
ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง พนักงานธุรการ
 • งานสารบัญ
 • งานคณะกรรมการสถานศึกษา
 • งานธุรการ