ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ


นางสาวศรัญญา ยาวิชัย นางกรรณิการ์  โพธิ นางสาวอุทุมพร กติกาโชคสกุล
ครูคู่ขนานออทิสติก ครูคู่ขนานออทิสติก พนักงานธุรการ
ร.ร.อนุบาลพะเยา ร.ร.บ้านพระนั่งดิน

นายอุทัย ชุ่มจิต นางสาววิรงรอง ชมภูทิพย์ นางศุภลักษณ์ คำเขียว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวจิราภรณ์ ชุ่มลือ นางเกษศริน อุ่นเรือน นางสาวสกาวเดือน เรือนคำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายจุลวิทย์ ลำพูน นางสาวกรพินธุ์ อุ่นบ้าน นางสาวสิริภรณ์ พุดดี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางโชติรส ตรีรัตน์ นางสาววิรัลพัชร โลคำ นางสาววิภารัตน์ พุทธสอน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายอัครชา นันตรัตน์ นางสาวธัญชนก กล้าหาญ นางสาวขวัญชีวา สุริโย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางกชกร เหลือล้น นายนพรัตน์ นิมคำ นางสาวภีรดา ศิลปินกุล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวสุนิษา คำนวล นางสาวทัดดาว เรือนคำ  นายฐิติพงษ์  อินต๊ะสาร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
นางสาวกมลชนก  ภาระจำ    
พี่เลี้ยงเด็กพิการ    

นางลาวัลย์ ไชยชิน นายกัณฑ์ ไชยชิน นางอำพร นิมคำ
คนครัว ยาม คนงาน
นายธีรศักดิ์ สัตย์สม
ภารโรง