ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ


 
นางกรรณิการ์  โพธิ   นางสาวอุทุมพร กติกาโชคสกุล
ครูคู่ขนานออทิสติก ครูคู่ขนานออทิสติก พนักงานธุรการ
ร.ร.อนุบาลพะเยา ร.ร.บ้านพระนั่งดิน  
 

 

 

   
นางสาวกนกอร จันทร์ศรีรัตน์ นางสาววิรงรอง ชมภูทิพย์ นางสาวสิริภรณ์ พุดดี
ครูอัตราจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 

 

 

   
นายอัครชา นันตรัตน์ นางสาววิไลวรรณ เรือนมา นางสาวทิพยาภรณ์ คำสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 

 

 

   
นางสาวธัญชนก  กล้าหาญ นายยุทธศิลป์ จันทร์ธิมา นางสาวสิริยาภรณ์ ชำนาญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 

 

 

   
นางสาวกรรณิการ์ อัมพุธ นางสาวกมลชนก ภาระจำ นางสาวการิพา การินทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 

 

 

   
นางสาวพรรนิดา ประสาท นางสาวกรรณิศา นิลพัฒน์ นางสาววัลลี ไชยมงคล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
     

 

 

นางสาวกชพร สุดใจ นางสาวขวัญภิรมย์ ปันคำ นางสาวอรทัย ทองแพง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
     

 

 

นายอุทัย ชุ่มจิตร    
พี่เลี้ยงเด็กพิการ    


นางลาวัลย์ ไชยชิน นายกัณฑ์ ไชยชิน นางอำพร นิมคำ
คนครัว ยาม คนงาน
นายธีรศักดิ์ สัตย์สม
ภารโรง