ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ


นางสาวนุชจรี นามวงค์ นางสาวศรัญญา ยาวิชัย นางสาวอุทุมพร กติกาโชคสกุล
ครูคู่ขนานออทิสติก ครูคู่ขนานออทิสติก พนักงานธุรการ
ร.ร.บ้านพระนั่งดิน ร.ร.อนุบาลพะเยา

นายอุทัย ชุ่มจิต นางสาววิรงรอง ชมภูทิพย์ นางศุภลักษณ์ คำเขียว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวจิราภรณ์ ชุ่มลือ นางเกษศริน อุ่นเรือน นางนงคราญ หอมอ่อน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวนนารินทร์ สบบง นางสาวสกาวเดือน เรือนคำ นายจุลวิทย์ ลำพูน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   
นางสาวกรภิน อุ่นบ้าน นางสาวสิริภรณ์ พุดดี นางสาวเจมจุรี วงศ์ใหญ่
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาววิรัลพัชร โลคำ นางกรรณิการ์ หวานเสียง นางโชติรส ตรีรัตน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   
นางสาววิภารัตน์ พุทธสอน นายอัครชา นันตรัตน์ นางสาวธัญชนก กล้าหาญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวขวัญชีวา สุริโย นางกชกร เหลือล้น นายนพรัตน์ นิมคำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวช่อทิพย์ อุทธโยธา นางสาวภีรดา ศิลปินกุล นางสาวสุนิษา คำนวล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางกรรณิการ์ โพธิ นางสาวทัดดาว เรือนคำ  นางปภาธิดา ภิญโญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
 
นายอานุภาพ พุทธสอน นางสาวสุดารัตน์  ณ ลำปาง  
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ  

นางลาวัลย์ ไชยชิน นายกัณฑ์ ไชยชิน นางอำพร นิมคำ
คนครัว ยาม คนงาน
นายธีรศักดิ์ สัตย์สม
ภารโรง