ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ


 
นางกรรณิการ์  โพธิ นางสาวการิพา การินทร์ นางสาวอุทุมพร กติกาโชคสกุล
ครูคู่ขนานออทิสติก ครูคู่ขนานออทิสติก พนักงานธุรการ
ร.ร.อนุบาลพะเยา ร.ร.บ้านพระนั่งดิน  
        

 

 

นางสาวมณีวรรณ กันทา นางสาววิรงรอง ชมภูทิพย์ นางสาวสิริภรณ์ พุดดี
ครูอัตราจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายอัครชา นันตรัตน์ นางสาวพนมพร ชมภูชนะภัย นางสาวทิพยาภรณ์ คำสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวธัญชนก  กล้าหาญ นายยุทธศิลป์ จันทร์ธิมา นางสาวสิริยาภรณ์ ชำนาญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวกมลชนก ภาระจำ นางสาวพรรนิดา ประสาท นางสาวกรรณิศา นิลพัฒน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาววัลลี ไชยมงคล นางสาวกชพร สุดใจ นางสาวขวัญภิรมย์ ปันคำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
นางสาวอรทัย ทองแพง นายอุทัย ชุ่มจิตร นางสาววิไลวรรณ เรือนมา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
นางสาวเมสิตา  แก้วหน่อ นางสาววราภรณ์  นนท์ธาราทิพย์  นางสาววราภรณ์  ชำนาญปา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
  

 

 

   
นายศศิพงษ์ กันทอง    
พี่เลี้ยงเด็กพิการ    


นางลาวัลย์ ไชยชิน นายกัณฑ์ ไชยชิน นางอำพร นิมคำ
คนครัว ยาม คนงาน
 
นายสมพงษ์  ศรีสุุข นางสาวศรีลา ไชยวงค์  
ภารโรง จ้างคนพิการ