ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ


นางสาวศรัญญา ยาวิชัย นางกรรณิการ์  โพธิ นางสาวอุทุมพร กติกาโชคสกุล
ครูคู่ขนานออทิสติก ครูคู่ขนานออทิสติก พนักงานธุรการ
ร.ร.อนุบาลพะเยา ร.ร.บ้านพระนั่งดิน

นางสาววิรงรอง ชมภูทิพย์ นางศุภลักษณ์ คำเขียว นางสาวจิราภรณ์ ชุ่มลือ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางเกษศริน อุ่นเรือน นางสาวกรพินธุ์ อุ่นบ้าน นางสาวสิริภรณ์ พุดดี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางโชติรส ตรีรัตน์ นางสาววิภารัตน์ พุทธสอน นายอัครชา นันตรัตน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวธัญชนก กล้าหาญ นางกชกร เหลือล้น นายนพรัตน์ นิมคำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวภีรดา ศิลปินกุล นายฐิติพงษ์  อินต๊ะสาร นางสาวกมลชนก  ภาระจำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
     
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
     
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
     
  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  

นางลาวัลย์ ไชยชิน นายกัณฑ์ ไชยชิน นางอำพร นิมคำ
คนครัว ยาม คนงาน
นายธีรศักดิ์ สัตย์สม
ภารโรง