ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ


 
นางกรรณิการ์  โพธิ นางสาวการิพา การินทร์ นางสาวอุทุมพร กติกาโชคสกุล
ครูคู่ขนานออทิสติก ครูคู่ขนานออทิสติก พนักงานธุรการ
ร.ร.อนุบาลพะเยา ร.ร.บ้านพระนั่งดิน  
         

 

 

นางสาวมณีวรรณ กันทา นางสาววิรงรอง ชมภูทิพย์ นางสาวสิริภรณ์ พุดดี
ครูอัตราจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายอัครชา นันตรัตน์ นางสาวพนมพร ชมภูชนะภัย นางสาวทิพยาภรณ์ คำสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวธัญชนก  กล้าหาญ นางสาวสิริยาภรณ์ ชำนาญ นางสาวกมลชนก ภาระจำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวพรรนิดา ประสาท นางสาววดี ไชยมงคล นางสาวกชพร สุดใจ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวขวัญภิรมย์ ปันคำ นายอุทัย ชุ่มจิตร นางสาววิไลวรรณ เรือนมา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   
นางสาวอรทัย ทองแพง นางสาววราภรณ์  ชำนาญปา นางสาวเมสิตา  แก้วหน่อ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
     
นายศศิพงษ์ กันทอง    
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   

 

 

   
     
พี่เลี้ยงเด็กพิการ    


นางลาวัลย์ ไชยชิน นายกัณฑ์ ไชยชิน นางอำพร นิมคำ
คนครัว ยาม คนงาน
 
นายสมพงษ์  ศรีสุุข นางสาวศรีลา ไชยวงค์  
ภารโรง จ้างคนพิการ