ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ


นางสาวศรัญญา ยาวิชัย นางกรรณิการ์  โพธิ นางสาวอุทุมพร กติกาโชคสกุล
ครูคู่ขนานออทิสติก ครูคู่ขนานออทิสติก พนักงานธุรการ
ร.ร.อนุบาลพะเยา ร.ร.บ้านพระนั่งดิน

นางสาววิรงรอง ชมภูทิพย์ นางสาวจิราภรณ์ ชุ่มลือ นางสาวสิริภรณ์ พุดดี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาววิภารัตน์ พุทธสอน นายอัครชา นันตรัตน์ นางสาวธัญชนก กล้าหาญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายนพรัตน์ นิมคำ นางสาวกมลชนก  ภาระจำ นางสาวเจนจิรา  วิชาพร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวพรรนิดา  ประสาท นางสาวกรรณิศา  นิลพัฒน์ นางสาวอรอนงค์  พงษ์ชนะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวกชพร  สุดใจ นางสาวพนมพร  ชมพูชนะภัย นางสาวมณีวรรณ  กันทา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวขวัญวลี  ภาระจริง นายเกรียงศักดิ์  กาติ๊บ  
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
     
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
     
  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  

นางลาวัลย์ ไชยชิน นายกัณฑ์ ไชยชิน นางอำพร นิมคำ
คนครัว ยาม คนงาน
นายธีรศักดิ์ สัตย์สม
ภารโรง