ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ


   
นางกรรณิการ์  โพธิ นางสาวการิพา การินทร์ นางสาวนาฎนารี มณีแก้ว
ครูคู่ขนานออทิสติก ครูคู่ขนานออทิสติก พนักงานธุรการ
ร.ร.อนุบาลพะเยา ร.ร.บ้านพระนั่งดิน  
            

 

 

นางสาวมณีวรรณ กันทา นางสาววิรงรอง ชมภูทิพย์ นางสาวสิริภรณ์ พุดดี
ครูอัตราจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายอัครชา นันตรัตน์ นางสาวพนมพร ชมภูชนะภัย นางสาวทิพยาภรณ์ คำสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวธัญชนก  กล้าหาญ นางสาวกมลชนก ภาระจำ นางสาวพรรนิดา ประสาท
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาววดี ไชยมงคล นางสาวกชพร สุดใจ นางสาวขวัญภิรมย์ ปันคำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
นายอุทัย ชุ่มจิตร นางสาวอรทัย ทองแพง นางสาวเมสิตา  แก้วหน่อ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
     
นายศศิพงษ์ กันทอง นายนรากร พุทธวัตร์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงจตุพรรณ สิงห์แก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
     
นางสาวกรองทอง วงศ์ประสิทธิ์ นายวีระพงศ์ วรรณมณี นางสาวอรพรรณ กันชัย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
      

 

 

   
นางสาวพิชญา สุดสายอึก นางสาวธัญวรัตม์ รวมสุข  
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ  


นางลาวัลย์ ไชยชิน นายกัณฑ์ ไชยชิน นางอำพร นิมคำ
คนครัว ยาม คนงาน
   
  นายสมพงษ์  ศรีสุุข  
  ภารโรง