ศกศ.พย.หน่วยบริการห้วยแก้ว

   
  นายพิชัย  อินต๊ะงาม  
  หัวหน้าหน่วยบริการห้วยแก้ว  
 
นางสาวกรรณิศา นิลพัฒน์   นางสาวพรรนิดา ประสาท
พี่เลี้ยงเด็กพิการ   พี่เลี้ยงเด็กพิการ