ศกศ.พย.หน่วยบริการภูกามยาว

   
  นางสาวชื่นนภา ขันธพันธ์  
  ครูผู้ช่วย  
  หัวหน้าหน่วยบริการภูกามยาว  
   
นางสาวพรรนิดา ประสาท   ว่าที่ร้อยตรีหญิงจตุพรรณ สิงห์แก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ   พี่เลี้ยงเด็กพิการ