ตราสัญลักษณ์/อักษรย่อ/สี


>>ตราสัญลักษณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา


>>อักษรย่อ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ศกศ.พย.


>>สีประจำ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

สีน้ำเงิน  หมายถึง   ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

สีชมพู    หมายถึง   ความเป็นประชากรของจังหวัดพะเยา(สีประจำจังหวัด)

สีม่วง     หมายถึง   ความยั่งยืนของผลผลิตทางการศึกษาของคนพิการมาจากสีของกล้วยไม้ตระกูลหวา