ตราสัญลักษณ์/อักษรย่อ/สี


>>ตราสัญลักษณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา


>>อักษรย่อ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ศกศ.พย.


>>สีประจำ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

สีฟ้า  หมายถึง  สีฟ้า  หมายถึง  ความศรัทธา  ความเอกภาพ  แรงบันดาลใจ

สีชมพู    หมายถึง  สีชมพู หมายถึง  ความอ่อนโยน  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีมิตรภาพ


>>คำขวัญ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

พัฒนาการดี  มีคุณธรรม  นำความสุข

 


>>ต้นไม้ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ต้นหางนกยูง  หมายถึง  สดใสสวยงาม  อดทน  สามัคคี 


ดอกไม้ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ดอกแก้ว  หมายถึง  ความบริสุทธ์สดใสของผู้เรียน