ศกศ.พย.หน่วยบริการแม่ใจ

นายเอกราช ตามี่
หัวหน้าหน่วยบริการแม่ใจ
 
นางสาวกมลชนก ภาระจำ   นางสาวการิพา การินทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ   พี่เลี้ยงเด็กพิการ