ศกศ.พย.หน่วยบริการแม่ใจ

นายเอกราช ตามี่
ครู
หัวหน้าหน่วยบริการแม่ใจ
 
นางสาวธัญชนก  กล้าหาญ   นางสาวขวัญภิรมย์ ปันคำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ   พี่เลี้ยงเด็กพิการ