โครงสร้างการบริหารงาน


 

นายสุวิทย์  สุทาลา
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
นางสุชาดา ปาดอน นางจารุณีย์ ปางพรม
รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
นางสาวปาริฉัตร  ปรังเขียว นางสาวอัญชลี เครือบุญ นายชวลิต  กันธิยะ นางสาวบุญสิตา วงศรี
ครู ครูชำนาญการ ครู ครูชำนาญการ
หัวหน้า
กลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้า
กลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้า
กลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้า
กลุ่มบริหารงานบุคคล