โครงสร้างการบริหารงาน


 

นายสุวิทย์  สุทาลา
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
 
นายกมล ผาคำ    
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 
    
นางสุชาดา ปาดอน นางสาวยิ่งพร เจียตระกูล นายเอกราช ตามี่ นางสาวบุญสิตา วงศรี
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูผู้ช่วย ครู
หัวหน้า
กลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้า
กลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้า
กลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้า
กลุ่มบริหารงานบุคคล