โครงสร้างการบริหารงาน


 

นายสุวิทย์  สุทาลา
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
    
นางสุชาดา ปาดอน นางสาวอัญชลี เครือบุญ นายพิชัย อินต๊ะงาม นางสาวบุญสิตา วงศรี
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครู ครู
หัวหน้า
กลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้า
กลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้า
กลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้า
กลุ่มบริหารงานบุคคล