คู่มือการใช้สื่อ

  • เผยแพร่คู่มือการใช้สื่อตามแผน IEP/IFSP ประจำปีการศึกษา 2561
ที่ รายการ ผู้จัดทำ
1.

คู่มือการใช้สื่อ บัตรภาพพยัญชนะ

นางสาวสุกานดา  ก๋าซ้อน
2.

คู่มือการใช้สื่อ “ตาราง 9 ช่อง”

นางสาวปาริฉัตร  ปรังเขียว
3.

บัตรภาพแสนสนุก

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/บัตรภาพแสนสนุก.pdf

นางสาวกรวิกา  จักรแก้ว
4

คู่มือการใช้สื่อ

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/คู่มือการใช้สื่อ-ครูน้อง.pdf

หน่วยบริการดอกคำใต้
5.

คู่มือการใช้สื่อ

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/คู่มือการใช้สื่อ-ครูจันทร์สุรีย์.pdf

นางจันทร์สุรีย์  สุคันโธ
7

คู่มือการใช้สื่อ

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/คู่มือการใช้สื่อ-ชืนนภา.pdf

นางสาวชื่นนภา  ขันธพันธ์
8

คู่มือการใช้สื่อ

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/01.คู่มือการใช้สื่อ-ปีการศึกษา-2561.pdf

นายเอกราช  ตามี 
9

 คู่มือการใช้สื่ิอ

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/คู่มือสื่อ-อ้อม.pdf

นางสาวรัตนภรณ์  จันทร์ปิง 
10

 คู่มือการใช้สื่ิอ

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/คู่มือการใช้สื่อแปม.pdf

นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
11

 คู่มือการใช้สื่ิอ

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/คู่มือการใช้สื่อแจง.pdf

นางสาวนุชรีย์  นามวงค์ 
12

 คู่มือการใช้สื่ิอ

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/คู่มือการใช้สื่อเจต.pdf

นายพิชัย  อินต๊ะงาม 
13

 คู่มือการใช้สื่ิอ

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/คู่มือการใช้สื่อจีรวรรณ.pdf

นางสาวจีรวรรณ  บุญทา 
14

คู่มือการใช้สื่ิอ

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/คู่มือการใช้สื่อแกะ.pdf

นางสาวอมรรัตน์  ยาวิราช 
15

คู่มือการใช้สื่ิอ

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/คู่มือการใช้สื่อกุณฑิรา.pdf

นางกุณฑีรา  เขื่อนคำ 
16

คู่มือการใช้สื่ิอ

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/คู่มือการใช้สื่อ-อาท.pdf

นายวัชรพงษ์  วงศ์ศรีใส 
17

 คู่มือการใช้สื่อ

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/คู่มือการใช้สื่อ-วิทยา-2.pdf

นายวิทยา  ประสงค์ใจ