พันธกิจ/เป้าประสงค์


>>>พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

>>>เป้าประสงค์ (Goals)

  1. เด็กพิการมีผลการพัฒนาคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
  2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา มีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ