พันธกิจ/เป้าประสงค์


>>>พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
  2. ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยบริการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ให้มีคุณภาพ
  3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

>>>เป้าประสงค์ (Goals)

  1. เด็กพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
  4. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา เป็นต้นแบบการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนบริการเฉพาะครอบครัว