พันธกิจ/เป้าประสงค์


>>>พันธกิจ (Mission)

 1. ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
 3. พัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้  สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  และเป็นแหล่งเรียนรู้
 4. วิจัย พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  และบริการทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ  โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
 5. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
 6. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ครอบครัว ภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง ในด้านการจัดการศึกษาพิเศษ
 7. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 8. พัฒนาระบบการเชื่อมต่ออย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยส่งเสริม สนับสนุน  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง   

>>>เป้าประสงค์ (Goals)

 1. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลตามหลักสูตรของสถานศึกษา
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรมและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
 3. สถานศึกษาเอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม ปลอดภัย  และเป็นแหล่งเรียนรู้
 4. วิจัย หลักสูตรสถานศึกษา  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษา  มีความเหมาะสมสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
 5. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม
 6. ครู บุคลากร  ครอบครัว  ภาคีเครือข่าย  และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้  ความสามารถในด้านการจัดการศึกษาพิเศษ
 7. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 8. ระบบการเชื่อมต่อมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างเข้มแข็ง
 9. สถานศึกษาจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก