พันธกิจ/เป้าประสงค์


>>>พันธกิจ (Mission)

 1. ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษา
 4. พัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้  สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  มีความปลอดภัย  และเป็นแหล่งเรียนรู้
 5. วิจัย พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  และบริการทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ  โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
 6. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
 7. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ครอบครัว ภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง ในด้านการจัดการศึกษาพิเศษ
 8. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 9. พัฒนาระบบการเชื่อมต่ออย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยส่งเสริม สนับสนุน  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง
 10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

   >>>เป้าประสงค์ (Goals)

 1. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลตามหลักสูตร ของสถานศึกษา
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรมและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
 3. ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษา
 4. สถานศึกษาเอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม มีความปลอดภัย  และเป็นแหล่งเรียนรู้
 5. วิจัย หลักสูตรสถานศึกษา  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษา  มีความเหมาะสมสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
 6. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม
 7. ครู บุคลากร  ครอบครัว  ภาคีเครือข่าย  และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้  ความสามารถในด้านการจัดการศึกษาพิเศษ
 8. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 9. ระบบการเชื่อมต่อมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างเข้มแข็ง
 10. สถานศึกษาจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก