กลุ่มบริหารงานบุคคล

  นางสาวบุญสิตา  วงศ์ศรี  
  ครู  
  หัวหน้ากลุมบริหารงานบุคคล  
 
  • งานพัฒนาครุและบุคคลากร
  • งานวินัยและรักษาวินัย
  • งานพิจารณาความดีความชอบ
  • งานมารตฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ
  • งานนิเทศติดตาม ประเมินผล
 
นางสาวฐานิต  ปัญญาสุข นายภูมิพัฒน์ รัตนเริงวิทย์กุล นางสาวจิรรัชยา ศรีทอง
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
  • รองหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
  • งานแผนปฏิบัติงานและสารสนเทศ
  • งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
  • งานเครื่องราช อิสริยาภรณ์
  • งานสวัสดิการครูและบุคลากร
   
   
นางสาวนิภาพร ปินตาคำ    
ครูผู้สอน