กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวบุญสิตา  วงศ์ศรี
ครู
หัวหน้ากลุมบริหารงานบุคคล
  • งานพัฒนาครุและบุคคลากร
  • งานวินัยและรักษาวินัย
  • งานพิจารณาความดีความชอบ
  • งานมารตฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ
  • งานนิเทศติดตาม ประเมินผล
นางสาวฐานิต  ปัญญาสุข นางสาวกรวิกา  จักรแก้ว
ครูผู้ช่วย ครูผู้สอน
  • รองหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
  • งานแผนปฏิบัติงานและสารสนเทศ
  • งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
  • งานเครื่องราช อิสริยาภรณ์
  • งานสวัสดิการครูและบุคลากร
งานทะเบียนประวัติบุคคลากร