กลุ่มบริหารงานบุคคล

  นางสาวบุญสิตา  วงศ์ศรี  
  ครู  
  หัวหน้ากลุมบริหารงานบุคคล  
 
  • งานวินัยและรักษาวินัย
  • งานพิจารณาความดีความชอบ
  • งานมารตฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ
 
   
นางสาวเกษรา ไชยงาม   นางสาวนุชรีย์ นามวงค์
ครูผู้ช่วย   ครูผู้สอน
  • รองหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
  • งานพัฒนาครูและบุคลากร
  • งานสวัสดิการและบุคลากร
 
  • งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
  • งานทะเบียนประวัติบุคลากร
  • งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์