ปรัชญา/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์


>>>ปรัชญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ครูมีความรู้ ชุมชนมีพลัง คนพิการมีความหวัง สร้างพลังให้สังคมยั่งยืน


>>>อัตลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ยิ้มไหว้ทักทายเป็น อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข


>>>เอกลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

อุทยานการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ