อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

 

>>>อัตลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

พัฒนาการดี  มีความสุข


>>>เอกลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

แหล่งเรียนรู้เด่น  เน้นอาชาบำบัด