ศกศ.พย.หน่วยบริการปง

   
  นายวัชรพงษ์ วงศ์ศรีใส  
  ครูผู้ช่วย  
  หัวหน้าหน่วยบริการ  
 
นางสาวธัญชนก กล้าหาญ   นางสาวณัฐธีรา  แก้วแก่นจันทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ   พี่เลี้ยงเด็กพิการ