ศกศ.พย.หน่วยบริการปง

     
  นางสาววรรณรัตน์ แรกเลียง  
  ครูผู้ช่วย  
  หัวหน้าหน่วยบริการ  
   
นางสาวกชพร สุดใจ    
พี่เลี้ยงเด็กพิการ