รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ

  • ปีการศึกษา 2563
ที่ ชื่อโครงการ เอกสารรายงาน
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม(EI) และเตรียมความพร้อมเด็กพิการ คลิก
2 โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู คลิก
3 โครงการส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนจัดการเรียนรวม คลิก
4 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว คลิก
5 โครงการพัฒนาระบบการรับนักเรียน สำมะโนทะเบียนและทะเบียนนักเรียน คลิก
6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิก
7 โครงการวัดและประเมินผล คลิก
8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ คลิก
9 โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ คลิก
10 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คลิก
11 โครงการพัฒนางานกระจายสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฏกระทรวงอย่างมีคุณภาพ คลิก
12 โครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง คลิก
13 โครงการให้คำปรึกษา แนะแนนว และส่งต่อ คลิก
14 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คลิก
15 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล คลิก
16 โครงการสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม คลิก
17 โครงการกีฬาและนันทนาการ คลิก
18 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง คลิก
19 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน คลิก
20 โครงการผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา คลิก
21 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ คลิก
22 โครงการนิเทศ คลิก
23 โครงการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คลิก
24 โครงการเปิดบ้านการศึกษา คลิก
25 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ คลิก