รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ

 
ที่ ชื่อโครงการ 2563 2564
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม(EI) และเตรียมความพร้อมเด็กพิการ คลิก คลิก
2 โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู คลิก คลิก
3 โครงการส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนจัดการเรียนรวม คลิก คลิก
4 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว คลิก คลิก
5 โครงการพัฒนาระบบการรับนักเรียน สำมะโนทะเบียนและทะเบียนนักเรียน คลิก คลิก
6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิก คลิก
7 โครงการวัดและประเมินผล คลิก คลิก
8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ คลิก คลิก
9 โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ คลิก คลิก
10 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คลิก คลิก
11 โครงการพัฒนางานกระจายสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฏกระทรวงอย่างมีคุณภาพ คลิก คลิก
12 โครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง คลิก คลิก
13 โครงการให้คำปรึกษา แนะแนนว และส่งต่อ คลิก คลิก
14 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คลิก คลิก
15 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล คลิก คลิก
16 โครงการสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม คลิก คลิก
17 โครงการกีฬาและนันทนาการ คลิก คลิก
18 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง คลิก คลิก
19 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน คลิก คลิก
20 โครงการผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา คลิก คลิก
21 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ คลิก คลิก
22 โครงการนิเทศ คลิก คลิก
23 โครงการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คลิก คลิก
24 โครงการเปิดบ้านการศึกษา คลิก คลิก
25 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ คลิก คลิก