รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

  • ปีการศึกษา 2563
ที่ ชื่อโครงการ เอกสารรายงาน
1 โครงการพัฒนางานแผนงานและจัดตั้งงบประมาณ คลิก
2 โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน คลิก
3 โครงการพัฒนาระบบบัญชี คลิก
4 โครงการพัฒนาระบบพัสดุและสินทรัพย์ คลิก
5 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและมาตรการประหยัดพลังงาน คลิก
6 โครงการพัฒนาและจัดระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คลิก
7 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับเด็กพิการจังหวัดพะเย คลิก
8 โครงการคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพะเยา คลิก