รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

 
ที่ ชื่อโครงการ 2563 2564
1 โครงการพัฒนางานแผนงานและจัดตั้งงบประมาณ คลิก คลิก
2 โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน คลิก คลิก
3 โครงการพัฒนาระบบบัญชี คลิก คลิก
4 โครงการพัฒนาระบบพัสดุและสินทรัพย์ คลิก คลิก
5 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและมาตรการประหยัดพลังงาน คลิก คลิก
6 โครงการพัฒนาและจัดระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คลิก คลิก
7 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับเด็กพิการจังหวัดพะเย คลิก คลิก
8 โครงการคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพะเยา คลิก คลิก
9 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ คลิก