รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กลุ่มบริหารทั่วไป

 
ที่ ชื่อโครงการ 2563 2564
1 โครงการบริหารลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา คลิก คลิก
2 โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข คลิก คลิก
3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษา คลิก คลิก
4 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ คลิก
5 โครงการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ คลิก คลิก
6 โครางการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ คลิก คลิก
7 โครงการพัฒนาโภชนาการนักเรียน คลิก คลิก
8 โครงการส่งเสริมงานอนามัย คลิก คลิก
9 โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินการจัดการศึกษาคนพิการในจังหวัดพะเยา คลิก คลิก
10 โครงการส่งเสริมชุมชนเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ คลิก คลิก
11 โครงการพัฒนายานพาหนะ คลิก คลิก
12 โครงการพัฒนารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ คลิก คลิก
13 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สุขาภิบาลและภูมิทัศน์ คลิก คลิก
14 โครงการส่งเสริมระบบการปกครองนักเรียน คลิก คลิก
15 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คลิก คลิก