รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กลุ่มบริหารทั่วไป

  • ปีการศึกษา 2563
ที่ ชื่อโครงการ เอกสารรายงาน
1 โครงการบริหารลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา คลิก
2 โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข คลิก
3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษา คลิก
4 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ คลิก
5 โครงการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ คลิก
6 โครางการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ คลิก
7 โครงการพัฒนาโภชนาการนักเรียน คลิก
8 โครงการส่งเสริมงานอนามัย คลิก
9 โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินการจัดการศึกษาคนพิการในจังหวัดพะเยา คลิก
10 โครงการส่งเสริมชุมชนเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ คลิก
11 โครงการพัฒนายานพาหนะ คลิก
12 โครงการพัฒนารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ คลิก
13 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สุขาภิบาลและภูมิทัศน์ คลิก
14 โครงการส่งเสริมระบบการปกครองนักเรียน คลิก