รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

  • ปีการศึกษา 2563
ที่ ชื่อโครงการ เอกสารรายงาน
โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
1 กิจกรรมสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง คลิก
2 กิจกรรมทะเบียนประวัติบุคลากร คลิก
3 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร คลิก
4 กิจกรรมสวัสดิการ สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร คลิก
5 กิจกรรมวินัยและรักษาวินัย คลิก
6 กิจกรรมพิจารณาความดีความชอบ คลิก
7 กิจกรรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คลิก
8 กิจกรรมมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ คลิก