รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

 
ที่ ชื่อโครงการ 2563 2564
โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
1 กิจกรรมสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง คลิก คลิก
2 กิจกรรมทะเบียนประวัติบุคลากร คลิก คลิก
3 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร คลิก คลิก
4 กิจกรรมสวัสดิการ สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร คลิก คลิก
5 กิจกรรมวินัยและรักษาวินัย คลิก คลิก
6 กิจกรรมพิจารณาความดีความชอบ คลิก คลิก
7 กิจกรรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คลิก คลิก
8 กิจกรรมมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ คลิก คลิก