ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ

  • เผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562
ที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย
1.
2.    

  • เผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561
ที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย
1. ผลของการใช้ พี่หนอนบีบมือ เพื่อเพิ่มกาลังกล้ามเนื้อมือในเด็กบกพร่องทางร่างกายระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพะเยา หน่วยบริการห้วยแก้ว ปีการศึกษา 2561https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Anusara.pdf นางสาวอนุสรา  เมืองชื่น
2. การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน พยัญชนะไทย ก-ฮ สาหรับเด็ก ออทิสติกก่อนวัยเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพะเยา หน่วยบริการจุนhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Chadaporn.pdf นางชฎาพร  ยศกลาง
3. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดการเล่นเพื่อการรู้ค่าจานวนนับ 1-10 ของเด็กออทิสติก ห้องบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพะเยา https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Chansuree.pdf นางจันทร์สุรีย์ สุคันโธ
4. ผลการใช้สื่อฝึกติดกระดุม เพื่อพัฒนาทักษะการเเต่งกายด้านการติด – แกะกระดุม
ของบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพะเยา https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Chearnnapa.pdf
นางสาวชื่นนภา ขันธพันธ์
5. ผลของการปรับพฤติกรรมด้วยเทคนิคการสื่อสารด้วยภาพเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดพะเยา https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Chirawan.pdf นางสาวจีรวรรณ บุญทา
6. ผลการจัดกิจกรรมการเล่นมอญซ่อนผ้าเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะทางสังคมของเด็กสมองพิการชนิดแข็งเกร็งแบบทั้งตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพะเยา https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Kittith.pdf นายกิตติธัช ทับทิมเขียว
7. การใช้ชุดกิจกรรมเมล็ดพืชแปลงกายเพื่อพัฒนาทักษะการใช้มือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพะเยาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Kornwika.pdf นางสาวกรวิกา จักรแก้ว
8. การใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในการพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Nicha.pdf นางสาวณิชา วงศ์สุฤทธิ์
9. การพัฒนาการเสริมสร้างสมาธิของกลุ่มออทิสติกโดยใช้กิจกรรมอาชาบาบัดhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Wittaya.pdf นายวิทยา ประสงค์ใจ