ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ

  • เผยแพร่ผลงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย
1. การพัฒนาความสามารถในการทรงตัวของเด็กสมองพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา โดยใช้กิจกรรม 4 Movehttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูปาริฉัตร-1.pdf นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียว
2. การลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งในชั้นเรียนโดยการใช้การชี้แนะด้วยภาพสัญลักษณ์กับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร ของนักเรียนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนบ้านพระนั่งดินhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูกรรณิการ์.pdf นางกรรณิการ์ โพธิ
3. ผลการใช้สื่อการสอนชุดหนูต้องการอะไร พัฒนาการรับรู้และแสดงออกทางภาษาของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูกรวิกา.pdf นางสาวกรวิกา จักรแก้ว
4. ผลการใช้ช้อนดัดแปลงเพื่อช่วยในการรับประทานอาหารของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูกิตติธัช.pdf นายกิตติธัช ทับทิมเขียว
5. การใช้บทเรียน CAI เรื่องการนับเลข 1-10 เพื่อพัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมทางวิชาการของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการจุนhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูชฎาพร.pdf นางชฎาพร ยศกลาง
6. ผลของการใช้กล่องงานชุดฝึกการแยกเพศบุคคล เพื่อพัฒนาความสามารถในการแยกเพศบุคคลของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการสบบงhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูชวลิต.pdf นายชวลิต กันธิยะ
7. การพัฒนากระบวนการทำงานเด็กออทิสติก ระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา โดยใช้กิจกรรมประดิษฐ์นกยูงhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูชัญญาภัค-1.pdf นางสาวชัญญาภัค ปวงงาม
8. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติตามคำสั่งสั้นๆ ของบุคคลออทิสติก ห้องบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2562https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูชื่นนภา.pdf นางสาวชื่นนภา ขันธพันธ์
9. การพัฒนาทักษะการคืบในเด็กสมองพิการที่มีความบกพร่องทางการเห็น โดยใช้เพลง เต่างอย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูฐานิต.pdf นางสาวฐานิต ปัญญาสุข
10. การพัฒนาทักษะการอ่านประโยคในชีวิตประจำวันอย่างง่าย โดยใช้สื่อนิทานภาพประกอบ ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูณิชา.pdf นางสาวณิชา วงศ์สุฤทธิ์
11. การศึกษาผลของโปรแกรมยืดกล้ามเนื้อน่องร่วมกับใช้บล็อกไม้สามเหลี่ยมเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหว ในท่ากระดกข้อเท้าในเด็กสมองพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูนิรวิทธ์.pdf นิรวิทธ์ ทองภาพ
12. การฝึกทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเด็กออทิสติกโดยใช้สมุดสื่อสารแบบพกพาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูบุญสิตา.pdf นางสาวบุญสิตา วงศรี
13. การพัฒนาความสามารถการจำแนกสีของผู้เรียนบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กล่องงานกิจกรรมจำแนกสี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการห้วยแก้วhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูพิชัย.pdf นายพิชัย อินต๊ะงาม
14. การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ PECS สำหรับบุคคลออทิสติกhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูพิมพ์พิกา.pdf นางสาวพิมพ์พิกา
15. การเปรียบเทียบกำลังกล้ามเนื้อแขน ก่อน – หลังการฝึกด้วย Arm Ergometer Thailand ในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการสบบงhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูรัตนาภรณ์.pdf นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์ปิง
16. การใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในการพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กออทิสติก ระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการปง ปีการศึกษา 2562https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูวัชรพงษ์.pdf นายวัชรพงษ์ วงศ์ศรีใส
17 การเสริมสร้างความผ่อนคลายของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมอาชาบำบัดhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูวิทยา.pdf นายวิทยา ประสงค์ใจ
18. ผลการพัฒนาความสามารถในการบอกชื่อสี โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสี ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการจุน ปีการศึกษา 2562https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูสุกานดา-1.pdf นางสาวสุกานดา ก๋าซ้อน
19. ผลของการใช้ เก้าอี้เปเปอร์มาเช่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการนั่งของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการห้วยแก้ว ปีการศึกษา 2562https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูอนุสรา-เมืองชื่น.pdf นางสาวอนุสรา เมืองชื่น
20. ผลการใช้ชุดกิจกรรมภาพสร้างคำ เพื่อพัฒนาการออกเสียงคำของเด็กออทิสติก ระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูอมรรัตน์-1.pdf นางอมรรัตน์ ยาวิราช
21. การลดพฤติกรรมการเดินออกจากกลุ่มกิจกรรม ด้วยการเสริมแรงทางสังคมและการให้สติ๊กเกอร์ดาวเป็นรางวัลของบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการดอกคำใต้https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูอัญชลี.pdf นางสาวอัญชลี เครือบุญ
22. การใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง (Augmented Reality : AR) เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า สำหรับผู้เรียนพิการซ้อน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูเอกราช-ตามี่.pdf นายเอกราช ตามี่
23. ผลการใช้กระดานสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในชีวิตประจาวันของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพะเยา https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/วิจัยในชั้นเรียน-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-256.pdf นางจันทร์สุรีย์ สุคันโธ
24 ผลการสวม – ถอดเสื้อคอปกมีกระดุมโดยใช้ชุดกิจกรรมของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา  หน่วยบริการดอกคำใต้  https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/วิจัย-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2562-สุชาดา.pdf นางสุชาดา  ปาดอน

  • เผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561
ที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย
1. ผลของการใช้ พี่หนอนบีบมือ เพื่อเพิ่มกาลังกล้ามเนื้อมือในเด็กบกพร่องทางร่างกายระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการห้วยแก้ว ปีการศึกษา 2561https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Anusara.pdf นางสาวอนุสรา  เมืองชื่น
2. การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน พยัญชนะไทย ก-ฮ สาหรับเด็ก ออทิสติกก่อนวัยเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการจุนhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Chadaporn.pdf นางชฎาพร  ยศกลาง
3. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดการเล่นเพื่อการรู้ค่าจานวนนับ 1-10 ของเด็กออทิสติก ห้องบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Chansuree.pdf นางจันทร์สุรีย์ สุคันโธ
4. ผลการใช้สื่อฝึกติดกระดุม เพื่อพัฒนาทักษะการเเต่งกายด้านการติด – แกะกระดุมของบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Chearnnapa.pdf นางสาวชื่นนภา ขันธพันธ์
5. ผลของการปรับพฤติกรรมด้วยเทคนิคการสื่อสารด้วยภาพเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Chirawan.pdf นางสาวจีรวรรณ บุญทา
6. ผลการจัดกิจกรรมการเล่นมอญซ่อนผ้าเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะทางสังคมของเด็กสมองพิการชนิดแข็งเกร็งแบบทั้งตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Kittith.pdf นายกิตติธัช ทับทิมเขียว
7. การใช้ชุดกิจกรรมเมล็ดพืชแปลงกายเพื่อพัฒนาทักษะการใช้มือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Kornwika.pdf นางสาวกรวิกา จักรแก้ว
8. การใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในการพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Nicha.pdf นางสาวณิชา วงศ์สุฤทธิ์
9. การพัฒนาการเสริมสร้างสมาธิของกลุ่มออทิสติกโดยใช้กิจกรรมอาชาบำบัดhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/Wittaya.pdf นายวิทยา ประสงค์ใจ
10 ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ค่าของเหรียญและธนบัตร เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการเพื่อการดารงชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการห้วยแก้ว https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะ.pdf นายพิชัย อินต๊ะงาม
11 ผลการใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยบัตรภาพรูปพยัญชนะเพื่อลดพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งในห้องเรียนของนักเรียนออทิสติก ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการปงhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/งานวิจัย-วัชรพงษ์.pdf นายวัชรพงษ์ วงศ์ศรีใส
12 ผลการใช้การสอนแบบลูกโซ่ย้อนกลับเพื่อฝึกการสวมใส่และถอดกางเกงสาหรับเด็กพิการซ้อน ระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัย-ครูสลักจิต.pdf นางสาวสลักจิต คาวัน
13 ผลการใช้สื่อประสมหยิบได้ให้เลย เพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ชั้นเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการดอกคำใต้https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครุสุชาดา.pdf นางสุชาดา ปาดอน
14 รายงานผลการใช้หนังสือเล่มเล็กเพื่อพัฒนาการอ่านคาประสมสระอิของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่รับบริการตามบ้านของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูกุลฑีรา.pdf นางกุลฑีรา เขื่อนคำ
15 ผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะหรรษาเพื่อลดพฤติกรรมการเล่นมือของเด็กออทิสติกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ห้องเตรียมความพร้อมhttp://นางสาวชัญญาภัค ปวงงาม นางสาวชัญญาภัค ปวงงาม
16 การพัฒนาความสามารถในการทรงตัวของเด็กสมองพิการชนิด Ataxic โดยใช้ตารางเก้าช่อง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูปาริฉัตร.pdf นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียว
17 การพัฒนาความสามารถในการหันตามแหล่งที่มาของเสียงโดยใช้สื่อของเล่นมีเสียง ของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการจุน ปีการศึกษา 2561https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูสุกานดา.pdf นางสาวสุกานดา ก๋าซ้อน
18 ผลการใช้การเสริมแรงที่เป็นกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการออกเสียงพูดที่ไม่ชัดเจนของเด็กออทิสติก ระดับเตรียมความศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูอมรรัตน์.pdf นางอมรรัตน์ ยาวิราช
19 การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่อง หนูน้อยหัดเขียน เพื่อการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจhttps://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/วิจัยครูเอกราช.pdf นายเอกราช ตามี่