กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ


 1. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 คลิก!!
 2. ระเบียบฯ “ว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ พ.ศ.2552” คลิก!!
 3. ระเบียบฯ “ว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2552” คลิก!!
 4. ระเบียบฯ “ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2552” คลิก!!
 5. ระเบียบฯ “ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระดับจังหวัด พ.ศ.2554” คลิก!!
 6. ระเบียบฯ “ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การลงทุน การหาประโยชน์ และการจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2552” คลิก!!
 7. ระเบียบฯ “ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน การจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิกา พ.ศ.2552” คลิก!!
 8. ระเบียบ ก.ค.ศ.  “ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 (พ.ค.ก.)” คลิก!!
 9. ระเบียบ สพฐ. “ว่าด้วยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. พ.ศ. 2558”  คลิก!!
 10. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555” คลิก!!
 11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ “กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552” คลิก!!