ศกศ.พย.หน่วยบริการภูซาง

นายชวลิต  กันธิยะ
ครู
หัวหน้าหน่วยบริการภูซาง
   
นางสาวทิพยาภรณ์ คำสุข   นางสาวธัญวรัตม์ รวมสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ   พี่เลี้ยงเด็กพิการ