ศกศ.พย.หน่วยบริการภูซาง

นายชวลิต  กันธิยะ
ครู
หัวหน้าหน่วยบริการภูซาง
 
นายเกรียงศักดิ์ กาติ๊บ   นางสาวสิริยาภรณ์ ชำนาญ
ครูผู้สอน   พี่เลี้ยงเด็กพิการ