ศกศ.พย.หน่วยบริการสบบง

นายชวลิต  กันธิยะ
หัวหน้าหน่วยบริการสบบง
 
นายเกรียงศักดิ์ กาติ๊บ   นางสาวสิริยาภรณ์ ชำนาญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ   พี่เลี้ยงเด็กพิการ