ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์


>>ยุทธศาสตร์

  1. การพัฒนาคุณภาพเด็กพิการตามมาตรฐานการศึกษา
  2. การเสริมสร้างกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา โดยการประสานเครือข่าย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ
  3. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

>>กลยุทธ์ 

  1. พัฒนาเด็กพิการตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
  2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ