ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์


>>ยุทธศาสตร์

  1. การพัฒนาคุณภาพเด็กพิการตามมาตรฐานการศึกษา
  2. การเสริมสร้างกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา โดยการประสานเครือข่าย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ
  3. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

>>กลยุทธ์ 

  1. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษตามศักยภาพรายบุคคล

    กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาของผู้เรียนให้ทั่วถึง ครอบคลุม  และได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ

    กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล