ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์


>>ยุทธศาสตร์

  1. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา
  2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา
  3. การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. การประสานเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ

>>กลยุทธ์ 

  1. พัฒนาเด็กพิการเต็มตามศักยภาพ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
  2. ขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ให้ได้รับบริการทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายอย่างทั่วถึง
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ โดยเน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน