ข้าราชการครู

 
นายวิชา ภิมุข นางอมรรัตน์ ยาวิราช นางสาวอัญชลี เครือบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
นางสาวชัญญาภัค ปวงงาม นางสาวบุญสิตา วงศรี นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียว
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
นางสาวสุกานดา ก๋าซ้อน นางสาวสลักจิต คำวัน นายเอกราช ตามี่
ครู ครู ครู
นายชวลิต กันธิยะ นางชฎาพร  ยศกลาง นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์
ครู ครู ครู
นางสาวจีรวรรณ  บุญทา นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์ปิง นางสาวพิมพ์พิกา  เขื่อนวัง
ครู ครู ครู
   
นายวัชรพงษ์  วงศ์ศรีใส นางสาวมณีวรรณ แซ่ตั้ง นางสาวสุกัญญา ธรรมวาจา
ครู ครู ครู
นางสาวหทัยชนก  วงศ์วิเศษ นายกิตติธัช  ทับทิมเขียว นางสาวชื่นนภา ขันธพันธ์
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
นายนราธิป พุทธวัตร์ นายภูมิพัฒน์ รัตนเริงวิทย์กุล นางสาวอภิชญา กิ่งแก้ว
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
   
นางสาวจิรรัชยา ศรีทอง นางสาวเกษรา ไชยงาม นายมนัสชล แก้วบังเกิด
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
     
นางสาววรรณรัตน์ แรกเลียง นางสาวพัชราภรณ์ วังสัตตบงกช นางสาวพีรญา จักรแก้ว
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย