ข้าราชการครู

นางอมรรัตน์ ยาวิราช นางสุชาดา ปาดอน นางกุลฑีรา เขื่อนคำ
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
นางสาวอัญชลี เครือบุญ นางสาวชัญญาภัค ปวงงาม นายพิชัย อินต๊ะงาม
ครูชำนาญการ ครู ครู
 
 นางสาวบุญสิตา วงศรี นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียว นางสาวสุกานดา ก๋าซ้อน
ครู ครู ครู
นางสาวสลักจิต คำวัน นายเอกราช ตามี่ นายชวลิต กันธิยะ
ครู ครู ครู
นางชฎาพร  ยศกลาง นางสาวฐานิต  ปัญญาสุข นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
นางสาวจีรวรรณ  บุญทา นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์ปิง นายนิรวิทธ์  ทองภาพ
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
นางสาวพิมพ์พิกา  เขื่อนวัง นายวัชรพงษ์  วงศ์ศรีใส นางสาวหทัยชนก  วงศ์วิเศษ
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย