ข้าราชการครู

 
นายวิชา ภิมุข นางอมรรัตน์ ยาวิราช นางสาวอัญชลี เครือบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
นางสาวชัญญาภัค ปวงงาม นางสาวบุญสิตา วงศรี นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียว
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
นางสาวสุกานดา ก๋าซ้อน นางสาวสลักจิต คำวัน นายเอกราช ตามี่
ครู ครู ครู
   
นายชวลิต กันธิยะ นางสาวมณีวรรณ แซ่ตั้ง นางสาวศุภัทติกร ยศชูเกียรติ
ครู ครู ครู
 
นางสาวสุกัญญา ธรรมวาจา นางชฎาพร  ยศกลาง นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์
ครู ครู ครู
นางสาวจีรวรรณ  บุญทา นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์ปิง นางสาวพิมพ์พิกา  เขื่อนวัง
ครู ครู ครู
นายวัชรพงษ์  วงศ์ศรีใส นางสาวหทัยชนก  วงศ์วิเศษ นายกิตติธัช  ทับทิมเขียว
ครู ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
นางสาวชื่นนภา ขันธพันธ์ นายนราธิป พุทธวัตร์ นายภูมิพัฒน์ รัตนเริงวิทย์กุล
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
 
นางสาวอภิชญา กิ่งแก้ว นางสาวจิรรัชยา ศรีทอง นางสาวเกษรา ไชยงาม
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

   
นายมนัสชล แก้วบังเกิด นางสาววรรณรัตน์ แรกเลียง นางสาวพัชราภรณ์ วังสัตตบงกช
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

   
นางสาวพีรญา จักรแก้ว    
ครูผู้ช่วย