ข้าราชการครู

นางอมรรัตน์ ยาวิราชนางสาวยิ่งพร เจียตระกูลนางสุชาดา ปาดอน
ครูชำนาญการครูชำนาญการครูชำนาญการ
นางกุลฑีรา เขื่อนคำนางสาวอัญชลี เครือบุญนางสาวชัญญาภัค ปวงงาม
ครูชำนาญการครูชำนาญการครู
 
นายพิชัย อินต๊ะงาม นางสาวบุญสิตา วงศรีนางสาวปาริฉัตร ปรังเขียว
ครูครูครู
นางสาวสุกานดา ก๋าซ้อนนางสาวสลักจิต คำวันนายเอกราช ตามี่
ครูครูครูผู้ช่วย
นายชวลิต กันธิยะนางสาวฐานิต  ปัญญาสุขนางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางสาวจีรวรรณ  บุญทานางชฎาพร  ยศกลางนางสาวรัตนารณ์  จันทร์ปิง
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
 
นายนิรวิทธ์  ทองภาพนางสาวพิมพ์พิกา  เขื่อนวัง 
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย