ข้าราชการครู

นางอมรรัตน์ ยาวิราช นางสาวยิ่งพร เจียตระกูล นางสุชาดา ปาดอน
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
นางกุลฑีรา เขื่อนคำ นางสาวอัญชลี เครือบุญ นางสาวชัญญาภัค ปวงงาม
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครู
 
นายพิชัย อินต๊ะงาม  นางสาวบุญสิตา วงศรี นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียว
ครู ครู ครู
นางสาวสุกานดา ก๋าซ้อน นางสาวสลักจิต คำวัน นายเอกราช ตามี่
ครู ครู ครูผู้ช่วย
นายชวลิต กันธิยะ นางสาวฐานิต  ปัญญาสุข นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
 
นางสาวจีรวรรณ  บุญทา นางชฎาพร  ยศกลาง  
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย