ผลการใช้ชุดกิจกรรมการกระตุ้นการรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหวที่มีต่อพฤติกรรม ไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้ชุดกิจกรรมการกระตุ้นการรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหวที่มีต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติก  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ปร Read More …