วิสัยทัศน์

ภายใน ปี พ.ศ. 2564  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนมีพัฒนาการดี  มีคุณธรรม  และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข