วิสัยทัศน์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เป็นสถานศึกษาหลัก ที่ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน