วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนมีพัฒนาการดี   มีคุณธรรม  และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข